موتور بنزینی

جدول آزمایش های روغن در حال سرویس موتور بنزینی Gasoline Engine

درهنگام کار اجزای موتور، مقادیر میکروسکوپی فلزات فرسایشی به روغن اضافه می شود.در شرایط کارکرد طبیعی موتور، سایش به آهستگی صورت گرفته و مقدار عناصر فرسایشی در روغن به طور پیوسته و آرام زیاد می شود. نمونه گیری های منظم و متوالی و ارزیابی مقدار عناصر فرسایشی این نمونه ها، تغییرات غیر متعادل را مشخص خواهد کرد و از این طریق می توان به علل احتمالی فرسایش غیر عادی پی برد.با تعیین موارد غیرطبیعی و شناسایی عوامل فرسایش غیر عادی و اقدامات اصلاحی امکان جلوگیری از توسعه عیوب در سیستم به خوبی فراهم می گردد.

نوع آزمايش

روش استاندارد

آناليز عنصری شامل:

Elemental Analysis

 

 

RDE/AES

ASTM D6595

– عناصرفرسايشی                                           

(Fe/Cr/Al/Pb/Cu/Sn/Ni/Ti/Ag/Mo)

– عناصرآلاينده

(Si/Na/B/V)

– عناصر افزودنی

(Zn/P/Ca/Ba/Mg)

گرانروی در 40 درجه سانتيگراد

Viscosity@40°C

ASTM D445

آلودگی آب

Crackle

Crackle Test

سنجش ذرات آهنی

Particle Quantifier ( PQ )

Analex P974

عدد اسیدی کل

Total Acid Number

ASTM D445

عدد قلیایی کل

Total Base Number

ASTM D2896/971

آزمايش های پایه

شامل آن دسته از آزمايش هايی که جهت تعیین وضعیت  سیستم، روغن در حال بهره برداری و برخی آلاینده ها انجام می شود.

حداقل حجم نمونه: 250 CC  

نوع آزمايش

روش استاندارد

اندازه گیری مواد نامحلول

Insoluble (pan or tol )

ASTM D893

فروگرافی مشاهداتی             

Analytical Ferrography(AF)

Predict FM-III

فروگرافی مستقيم  

Direct Reading Ferrography

Predict DR5

آزمايش های تکمیلی

 شامل آن دسته از آزمايش هايی می باشد که عندالزوم، بسته به نتايج آزمايش هاي پایه و یا بنا بر در خواست مشتری انجام می شود.

حداقل حجم نمونه: 1500 CC  

آیا میدانید؟

”صدای یک هشدار شنیده نخواهد شد، مگر اینکه آماده شنیدن آن باشیم“جهت دانلود فایل آزمایش ها اینجا کلیک کنید

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107