تراکم ذرات Particle density (PD)

استاندارد انجام آزمایش:

BS ISO 4407

مقدار مورد نیاز:

50 میلی لیتر

هدف از انجام آزمایش:

آزمایش ارزیابی تراکم ذرات موجود در روغن یکی از روش های موثر جهت ارزیابی تراکم ذرات جامد موجود در روغن های کارکرده یا نو می باشد.این آزمایش میتواند به منظور بررسی سطح تمیزی روغن ها، ارزیابی کیفیت عملکرد فیلتراسیون، بررسی عینی آلودگی ها و غیره مورد استفاده قرارگیرد. بیشترین کاربرد PD، در کنترل روغن سیستم های حساس مکانیکی نظیر گیربکس ها و کمپرسور ها می باشد.آزمایش PD برای کنترل سطح تمیزی روغن های با گرانروی بالا،روغن های HFC یا روغن های آلوده به آب،به عنوان جایگزین Paو PC به کار میرود.

روش انجام آزمایش:

در این روش تراکم ذرات بر اساس بزرگنمایی در دو سطح 50X و 500X و با مقیاس های 20 و 200 میکرون نمایش داده خواهد شد در آزمون PD سطح تمیزی بر اساس کد ISO یا NAS یا هردو بین خواهد شد که با توجه به قابلیت معادل سازی این استاندارد، نیازی به بیان همزمان سطح تمیزی بر اساس هردو نمی باشد.

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107