تعیین نوع و میزان آنتی اکسیدان در روغن ترانسفورماتور (Inhibitor)

استاندارد انجام آزمایش:

IEC 60666

مقدار مورد نیاز:

50 میلی لیتر

هدف از انجام آزمایش:

افزودنی ضد اکسیداسیون (inhibitor) میزان اکسید شدن روغن را کاهش می دهد و در نتیجه باعث کاهش شکل گیری لجن و اسیدیته می شود. این نکته حاﺋز اهمیت است که بدانیم در صورت مشاهده کاهش افزودنی در طول سرویس، چطور و به چه نسبت افزودنی ضشد اکسیداسیون می بایست اضافه کرد.بیشترین و معمول ترین افزودنی ضد اکسیداسیون مورد استفاده (DBPC) می باشد. نوع و مقدار هرکدام از افزودنی های ضد اکسیداسیون موجود در روغن می بایست در یک کیفیت مورد تایید باقی بماند.

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107