سولفور خورنده Corrosive sulfur

استاندارد انجام آزمایش:

IEC 62535A , ASTM 1275B

مقدار مورد نیاز:

50 میلی لیتر

هدف از انجام آزمایش:

دلیل وجود ترکیبات واکنش پذیر که در دماي بهره برداري ترانسفورماتور موجب خوردگی می شوند، پالایش ضعیف یا آلوده شدن روغن می باشد.مولکولهاي روغن حاوي گوگرد ممکن است در دماهاي نسبتاً بالا تجزیه شده، با سطح فلزي واکنش داده و تشکیل سولفیدهاي فلزي بدهد.این واکنشها می تواند در تجهیزات قطع و وصل کننده اتفاق افتاده و بر رسانایی کنتاکتها تاثیر بگذارد.
 

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107