شاخص گرانروی (V.I)

استاندارد انجام آزمایش:

ASTM D2270

مقدار مورد نیاز:

20 میلی لیتر

هدف از انجام آزمایش:

شاخص گرانروی عددی قراردادی و بدون بعد است که برای توصیف تغییرات گرانروی سینماتیک محصولات نفتی در ازای تغییرات درجه حرارت مورد استفاده قرار می گیرد.شاخص گرانروی در مشخص کردن کیفیت و توانایی یک روغن برای کاربرد در گستره های دمایی مختلف حائز اهمیت است.

روش انجام آزمایش:

برای بدست آوردن این شاخص از جداول مخصوصی استفاده می شود که دارای دو ستون بوده که یک ستون آن مربوط به گرانروی 40 cst و دیگری گرانروی 100 cst می باشد.

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107