موتور گازسوز

جدول آزمایش های روغن در حال سرویس موتور گاز سوز Gas Engine

درهنگام کار اجزای موتور، مقادیر میکروسکاپی فلزات فرسایشی به روغن اضافه می شود.در شرایط کارکرد طبیعی موتور، سایش به آهستگی صورت گرفته و مقدار عناصر فرسایشی در روغن به طور پیوسته و آرام زیاد می شود. نمونه گیری های منظم و متوالی و ارزیابی مقدار عناصر فرسایشی این نمونه ها، تغییرات غیر متعادل را مشخص خواهد کرد و از این
طریق می توان به علل احتمالی فرسایش غیر عادی پی برد.با تعیین موارد غیرطبیعی و شناسایی عوامل فرسایش غیر عادی و اقدامات اصلاحی امکان جلوگیری از توسعه عیوب در سیستم به خوبی فراهم می گردد.

نوع آزمايش

روش استاندارد

آناليز عنصري شامل:

Elemental Analysis

 

 

RDE/AES

ASTM D6595

– عناصرفرسايشی         

(Fe/Cr/Al/Pb/Cu/Sn/Ni/Ti/Ag/Mo)

– عناصر آلاينده

(Si/Na/B/V)

– عناصر افزودنی

(Zn/P/Ca/Ba/Mg)

گرانروی در 40 درجه سانتيگراد        

Viscosity@40°C

ASTM D445

گرانروی در 100 درجه سانتیگراد Viscosity@100°C ASTM D445

اسیدیته کل

Total Acid Number

ASTM D974
عدد قلیاییت کل Total Base Number ASTM D974

آلودگی آب

Crackle

Crackle Test

سنجش ذرات آهنی Particle Quantifier ( PQ ) Analex PQ90
خاکستر Ash ASTM D 482

آزمايش های پایه

شامل آن دسته از آزمايش هايی که جهت تعیین وضعیت  سیستم، روغن در حال بهره برداری و برخی آلاینده ها انجام می شود.

حداقل حجم نمونه: 250 CC  جهت دانلود فایل آزمایش ها اینجا کلیک کنید

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107