نقطه اشتعال باز (Flash point open cup)

استاندارد انجام آزمایش:

ASTM D92

مقدار مورد نیاز:

100 میلی لیتر

هدف از انجام آزمایش:

نقطه اشتعال عبارت است از پایین ترین درجه حرارتی که روغن باید گرم شود تا تحت شرایط مشخص،بخار یا گاز کافی برای تشکیل مخلوطی قابل اشتعال با هوا ایجاد شود و اگر شعله کوچک نزدیک آن برده شود سطح مایع برای لحظه ای مشتعل شده و ایجاد جرقه نماید.نقطه اشتعال هر روغنی از خواص ذاتی آن روغن به حساب می آید و در حالت معمول تغییری در دماهای ثبت شده در روغن کارکرده و نو رخ نخواهد داد مگر در حالات خاص مثل افت نقطه اشتعال که بر اثر آلوده بودن روغن با سوخت اتفاق خواهد افتاد.

روش انجام آزمایش:

در حالت باز از روی گاز متساعد شده از نمونه روغن ، شعله ای عبور داده می شود،اگر جرقه ای پدید آمد آن درجه به عنوان نقطه اشتعال باز ثبت می شود.

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107