نقطه اشتعال بسته (Flash point close cup)

استاندارد انجام آزمایش:

ASTM D93 , ASTM 3828 , ISO 2719

مقدار مورد نیاز:

100 میلی لیتر

هدف از انجام آزمایش:

کمترین دمایی را که در آن، یک ماده‌ی فرار می تواند تبدیل به بخار شود را نقطعه ی اشتعال گویند و آن ماده در این دما یک مخلوط اشتعال پذیر با هوا را شکل می دهد. برای اندازه گیری نقطه اشتعال بسته در محدوده دمایی حداقل ۴۰ و حداکثر ۳۷۰ درجه سانتیگراد بکار می رود.

روش انجام آزمایش:

نمونه را داخل ظرف آزمون بریزیم و در پوش ظرف را که دارای همزن و دماسنج است همزمان که نمونه در حال هموژن شدن است به آرامی و با سرعت مشخص گرم میکنیم. در فواصل معین افزایش دما و همزمان با توقف همزدن، منبع اشتعال را بکار گیرید. نقطه اشتعال به صورت پایینترین دمای تصحیح شده یک فرآورده نفتی در فشار محیطی 760 میلی متر جیوه است که در آن دما، استفاده از منبع اشتعال باعث شعله ور شدن لحظه ای بخار های نمونه در شرایط مشخص شده در این آزمون می گردد.

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107