نقطه قطره شدن گریس (Dropping point)

استاندارد انجام آزمایش:

ASTM D566

مقدار مورد نیاز:

20 گرم

هدف از انجام آزمایش:

نقطه قطره اي شدن نشانگر پايداري حرارتي گريس مي باشد. هنگاميكه دماي گريس افزايش مي يابد، نفوذپذيري افزايش مي يابد تا اينكه تبديل به مايع شده و قوام خود را از دست مي دهد. بنابراين نقطه قطره اي شدن دمايي است كه در آن گريس به حد كافي مايع شده و چكه مي كند و نشانگر بالاترين حد دماست كه در آن گريس ساختار خود را حفظ مي كند نه بالاترين دمايي كه در آن گريس قابل استفاده است.

روش انجام آزمایش:

براي اندازه گيري نفوذ پذيري، به يك مخروط با وزن مشخص اجازه داده مي شود تا در دماي ۲۵ درجه سانتي گراد به مدت ۵ ثانيه به داخل گريس فرو رود. عمق نفوذ مخروط (بر حسب يك دهم ميلي متر) به داخل گريس نفوذ پذيري مي باشد.

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107