گرانروی ظاهری CCS

استاندارد انجام آزمایش:

ASTM D5293

مقدار مورد نیاز:

50 میلی لیتر

هدف از انجام آزمایش:

گرانروی ظاهری در دستگاه شبیه ساز استارت زدن در سرما  (ccs)برای روغن های موتور خودرو با استارت زدن موتور در دمای پایین رابطه دارد. اندازه گیری گرانروی استارت زدن روغن های پایه به طور معمول برای تعیین مناسب بودن آن ها برای استفاده در فرمولاسیون روغن موتور انجام می شود.

روش انجام آزمایش:

در این روش یک الکتروموتور ، یک روتور را که به دقت داخل استاتور قرار دارد ، می چرخاند . روغن فاصله بین روتور و استاتور را پر می کند . دمای آزمون نزدیک دیواره داخلی استاتور اندازه گیری می شود و در طی آزمون با استفاده از یک سامانه کنترل شده ، دمای استاتور ثابت نگه داشته می شود. سرعت روتور به عنوان تابعی از گرانروی کالیبره می شود. گرانروی روغن مورد آزمون با استفاده از این کالیبراسیون و سرعت روتور  اندازه گیری شده ، تعیین می گردد.

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107